Képviselő testületi ülés jegyzőkönyve 2012.12.13.

J e g y z ő k ö n y v

 

Készült: Cserépváralja községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 13.-án megtartott rendkívüli ülésén.

 

Jelen vannak:     Dávid Zoltán polgármester   

                            Lénárt József képviselő

                            Klubukné Lénárt Margit képviselő

 

Távol vannak:     Hári Szilvia képviselő

                            Orosz Attila képviselő

 

Tanácskozási joggal az ülés ideje alatt Farmosi Zoltán körjegyző megbízásából: Klubuk Anett igazgatási előadó, mint a jegyző helyettese.

 

Dávid Zoltán: Tisztelettel köszöntöm a Képviselő-testület tagjait, megállapítom, hogy határozatképesek vagyunk. A megválasztott települési képviselők közül 3 fő jelen van, 1 fő igazoltan távol.

 

Jegyzőkönyv hitelesítőnek kijelölöm: Lénárt Józsefet és Klubukné Lénárt Margitot.

 

A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a jegyzőkönyv-hitelesítők személyét.

 

Dávid Zoltán: Aki elfogadja a meghívóban kiküldött napirendi pontokat az kézfelemeléssel jelezze.

 

A képviselő-testület egyhangúan 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi napirendi pontokat fogadja el:

 

  1. Adósságrendezési eljárás

Előadó: Dávid Zoltán polgármester

 

Dávid Zoltán: 2012. december 17.-ig kell elkészíteni az adósságrendezéssel kapcsolatos dolgokat, és azt kell benyújtani a Kincstárba. A folyószámla hitelünket kimerítettük december 12.-én.

December 27.-ig le fog folyni az egész adósságrendezési eljárás, melyet a Magyar Államkincstár fog ellenőrizni.

 

Lénárt József: Nem kér az állam semmit cserébe?

 

Dávid Zoltán: Nem kér semmit, jelzálogfedezetet sem.

Most arról kell döntenünk, hogy igénybe kívánjuk-e venni az állam által biztosított ezen lehetőséget.

 

Klubukné Lénárt Margit: Ez csak egy formális döntés.

 

Dávid Zoltán: Van-e még valakinek ezzel kapcsolatban kérdése?

Mivel nincs, kérem szavazzunk. Aki egyetért azzal, hogy igénybe vegyük az állam által felkínált adósságrendezést az kézfelemeléssel jelezze.

 

A Képviselő-testület egyhangúan, 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

 

49/2012.(XII.13.) Kt. Határozat

Tárgy: Adósságrendezési eljárás

 

  1. A képviselő-testület a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 76/C. §.-ban foglaltakra figyelemmel kinyilvánítja, hogy a törvényben írt feltételekkel tartozásai megfizetéséhez igénybe kívánja venni az állam által biztosított, egyszeri, vissza nem térítendő költségvetési támogatást, azon adósságelemek tekintetében, amelyekre a költségvetési törvény a támogatás igénybevételét lehetővé teszi.
  2. A Cserépváralja község Önkormányzatának Képviselő-testülete kijelenti, hogy 2012. december 12-én adósságrendezési eljárás alatt NEM áll.
  3. A képviselő-testület a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 286. § alapján hozzájárul, hogy az 1. pontban megjelölt adósságelemek tőke és járulékrészét, valamint egyéb költségeit a Cserépváralja Község Önkormányzata helyett az állam közvetlenül megfizesse a kölcsönnyújtóknak.
  4. A  képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat nevében:
  1. a kölcsönnyújtók által az érintett adósságelemek tőke és járulékrészéről, valamint egyéb költségeiről kiállított nyilatkozatot aláírja,
  2. a költségvetési törvény szerint határidőre szolgáltassa a szükséges adatokat a Magyar Államkincstár felé és ahhoz csatolja a szükséges nyilatkozatokat, igazolásokat, egyéb dokumentumokat,
  3. a költségvetési törvény 76/C. § (10) bekezdésében meghatározott megállapodást megkösse, amennyiben azt az államháztartásért felelős miniszter kezdeményezi,
  1. A képviselő-testület kijelenti, hogy NEM RENDELKEZIK olyan betéttel, vagy egyéb számlaköveteléssel, ami kifejezetten a konszolidációval érintett adósságelemekhez kapcsolódik, illetve annak fedezetére vagy teljesítésének biztosítékául szolgál.
  2. A képviselő-testület hozzájárul, hogy 76/C. § szerinti adósságkonszolidáció során a Magyar Államkincstár a banktitkot képező, az önkormányzatra, a törlesztéshez szükséges adatokat, információkat, megismerje és kezelje.

 

Felelős: polgármester

Határidő: 2012. december 17.

 

 

k.m.f.

 

Körjegyző megbízásából:

Dávid Zoltán                                                                         Klubuk Anett

polgármester                                                                     igazgatási előadó

 

 

 

 

         Klubukné Lénárt Margit                          Lénárt József

                                      Jegyzőkönyv-hitelesítők     

 

 

 

 

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük